BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/Pomorskie.png Jaką drogą będzie podążać Pomorskie kolejne 20 lat?

Jaką drogą będzie podążać Pomorskie kolejne 20 lat?

fot. Canva
24.04.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
24.04.2024

Pomorskie zachwyca swoim wielkim potencjałem i sprawia, że dobrze się tu żyje. 20 lat temu integracja z Unią Europejską otworzyła przed województwem pomorskim nowe perspektywy i wyzwania, zachęcając do dalszych działań na rzecz konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Pomorskie wykorzystało szansę nie tylko reformy samorządowej, ale również funkcjonowania w strukturach UE. Wiele udało się osiągnąć, ale wiele jeszcze przed nami.

Pomorskie wykorzystało swoją szansę

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe perspektywy i szanse rozwoju. Jubileusz wejścia do Unii Europejskiej pozwala spojrzeć wstecz i zobaczyć jak wiele zmieniło się w naszym regionie. Ogromne środki, również unijne zostały przeznaczone na różnorodne obszary, takie jak edukacja, służba zdrowia, infrastruktura oraz projekty rewitalizacji i integracji społecznej, wspierając również rynek pracy. Województwo Pomorskie skorzystało z tych zmian, co zaowocowało znaczącym wzrostem PKB w ciągu ostatnich lat. Wysoki standard życia, nowe inwestycje i rozwój gospodarczy przyczyniły się do utrzymania niskiego poziomu bezrobocia. Pomimo osiągnięć, przed Pomorskiem wciąż wiele wyzwań. Dlatego tak istotne jest ustawiczne monitorowanie i badanie sytuacji w regionie oraz stawianie czoła wyzwaniom, jakie niesie przyszłość.

Województwo Pomorskie chcąc lepiej poznać mieszkańców regionu, ich potrzeby i preferencje, zleciło realizację badania, które miało odpowiedzieć na pytania dotyczące tożsamości pomorzan, podkreślając jak ważne jest budowanie tożsamości regionalnej, w tym działań służących zachowaniu i rozwojowi regionalnego języka. Badanie zostało zrealizowane po raz pierwszy na tak dużą skalę. To nie tylko źródło solidnej wiedzy, ale także punkt wyjścia do dalszych dyskusji i planowania przyszłości, gminnych strategii, czy województwa. Poznanie wyników badania, pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji administracyjnych i inwestycyjnych w regionie.

Region oczami mieszkańców

Województwo pomorskie jest dobrym miejscem do życia. Decyduje o tym w dużej mierze dobrobyt materialny i środowisko naturalne, w którym żyją mieszkańcy. Pomorze wyróżnia się pozytywnie na płaszczyźnie warunków i poziomu życia mieszkańców. Mieszkańcy województwa są zadowoleni z życia, wykazują przy tym wyższy poziom satysfakcji z obszarów powiązanych z warunkami życia i mają pozytywny stosunek do jakości życia w regionie oraz w swoim miejscu zamieszkania, są również regionalnymi entuzjastami.

Najbardziej rozpoznawalnym pomorskim subregionem są Kaszuby. Mieszkańcy postrzegają je przez pryzmat kaszubskiej kultury oraz walorów środowiskowych. Z jednej strony postrzegane są jako względnie zamknięty, jednorodny i zwarty obszar, co dotyczy też samych mieszkańców kaszub. Z drugiej zaś strony mówi się o obecności kultury kaszubskiej, a tym samym Kaszub, w różnych częściach Pomorza, co wiąże się z atrakcyjnością subregionu. Kociewie natomiast nie jest tak dobrze rozpoznawalną częścią Pomorza. Jednak tak jak Kaszuby, postrzegany jest w dużej mierze przez pryzmat kultury i tradycji. Skojarzenia z pozostałymi pomorskimi subregionami często są ubogie albo dotyczą innych całości przestrzennych (części subregionów, skupionych wokół większych miejscowości).

Związani emocjonalnie z Trójmiastem

W porównaniu z dość silnym związkiem mieszkańców z Pomorzem, więź z poszczególnymi subregionami jest wyraźnie słabsza. Najsilniejsze wśród Pomorzan jest poczucie związku emocjonalnego z Trójmiastem, a następnie z Kaszubami. Tożsamość Pomorzan jest nieustannie wypracowywana, budowana pod wpływem zmian, niejako wymuszona nimi. Oznacza ona próbę łączenia miejskości z wiejskością, tradycjonalizmu z nowoczesnością, konserwatyzmu z progresywizmem, wspólnotowości z indywidualizmem. W ten sposób staje się wyróżnikiem regionu, pomorskich miejscowości oraz jego mieszkańców.

Jaką drogą będzie podążać Pomorskie?

Pomimo wielu korzystnych zmian i czynników panujących na Pomorzu, nie brakuje w nim wyzwań. Przeprowadzone badanie stanowi regionalny drogowskaz do dalszych działań na rzecz zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców. Wśród najważniejszych wyzwań według mieszkańców jest poprawa dostępności do usług publicznych, w tym transportu, opieki zdrowotnej, edukacji, kultury, sportu czy nauki, ale również wsparcie programów zwiększających dostępność mieszkań, zwłaszcza dla młodych ludzi. Ponadto istotną kwestię stanowi spójna polityka przestrzenna , uwzględniająca ochronę krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Dla regionalnej społeczności ważne jest również działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ale również wzmacnianie przedsiębiorczości oraz społecznej aktywności.

Pełne badanie wraz z podziałem na subregiony znajduje się do pobrania poniżej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.