Aktualności

Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.

Członkowie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości wydają opinie w sprawach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie.

Przewodniczącym Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości jest Marszałek Województwa Pomorskiego, a funkcję Sekretarza Rady pełni Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych.

W jej skład wchodzi ponad 40 organizacji członkowskich wybranych spośród:

  • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego;
  • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców;
  • organizacji proinnowacyjnych;
  • środowisk naukowych;
  • inicjatyw klastrowych;
  • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


Kontakt:

+48 58 326 83 18
prp@pomorskie.eu


Do pobrania:

Regulamin prac PRP