Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Aktualności

Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) to obszary gospodarki o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki województwa, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i nowatorskiej kombinacji. W ramach ISP zakłada się realizację prac badawczo rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju konkurencyjnych w skali krajowej i międzynarodowej produktów i usług rynkowych.

ISP zostały wybrane w formie dialogu i partnerstwa w ramach konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Spośród zgłoszonych propozycji, władze wybrały te o największym potencjale rozwojowym. W ramach każdej ISP funkcjonują Rady ISP, które dbają o odpowiednią komunikację oraz ustalają kierunki rozwoju danej specjalizacji, tworząc grupy tematyczne skupione wokół zakresów przedmiotowych ISP.

W województwie pomorskim wyodrębniono cztery specjalizacje:

ISP1- Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP2- Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP3- Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii w paliw oraz w budownictwie;

ISP4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

ISP tworzą aktywne platformy współpracy pomiędzy różnymi partnerami i interesariuszami, w szczególności łączą naukę z biznesem oraz angażują organizacje pozarządowe. Działania w ramach specjalizacji umożliwiają pomorskim przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom badawczym uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania oraz wspierają pracodawców poprzez ukierunkowanie na atrakcyjne i nowoczesne miejsca zatrudnienia.

Zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji przystąpienie do Porozumienia, jest możliwe dla nowych podmiotów i następuje poprzez złożenie deklaracji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Karolina Lipińska
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego
e-mail: k.lipinska@pomorskie.eu
tel.: 58 32 68 308

tel: 58 32 68 712/311
Referat Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji
Departament Rozwoju Gospodarczego