Aktualności
BIZNES I INNOWACJE FOT.CANVA.COM

Pomorskie to region przyjazny przedsiębiorcom. W województwie działa wiele instytucji otoczenia biznesu oferujących profesjonalne wsparcie w postaci doradztwa, pożyczek, dotacji i dofinansowania projektów.

Wartość udzielonego wsparcia
1,4 mld
pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe
Liczba powstałych miejsc pracy
22 709
Inicjatywa Invest in Pomerania
Liczba firm wspartych w internacjonalizacji
609
Pomorski Broker Eksportowy

Jedną ze spółek samorządowych prowadzących działania na rzecz harmonijnego rozwoju regionu jest Agencja Rozwoju Pomorza. Do jej zadań należy obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm, promocja gospodarcza, a także pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. Aby przyciągać do regionu i wspierać inwestycje zewnętrzne, agencja uruchomiła projekt Invest in Pomerania.

W efekcie działań od 2011r.  powstało 22 tysiące nowych miejsc pracy. Wśród inwestorów znajdują się globalne korporacje, takie jak Flex, Intel czy Bayer. Kolejne przedsięwzięcie Pomorski Broker Eksportowy pomaga lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne, między innymi poprzez dofinansowanie udziału w targach oraz innych wydarzeniach, organizację stoisk regionalnych, misji gospodarczych czy szkoleń. Z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego skorzystało już 2250 firm. Pomorscy przedsiębiorcy mogą również sięgnąć po specjalistyczne usługi doradcze z obszarów takich jak: finanse, eksport, prawo i podatki, ICT czy marketing, na które otrzymają dofinansowanie w wysokości 50% w programie Spektrum.

Z kolei głównym zadaniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach.

Pośrednikami finansowymi z którymi współpracuje Pomorski Fundusz Rozwoju są w szczególności Pomorski Funduszu Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, oferujące przedsiębiorstwom pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych oraz poręczenia na zabezpieczenie kredytów.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) to obszary gospodarki o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki województwa, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i nowatorskiej kombinacji.

Czytaj więcej
Agencja Rozwoju Pomorza
Agencja Rozwoju Pomorza

Spółka samorządu, do której należy obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych.

Czytaj więcej
Invest in Pomerania
Invest in Pomerania

Regionalna inicjatywa non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Czytaj więcej
Pomorski Broker Eksportowy
Pomorski Broker Eksportowy

Projekt, który ma na celu ułatwienie mikro, małym i średnim firmom rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych daje przedsiębiorcom możliwość prezentacji własnych produktów i usług za granicą. Broker wspiera grantami działania firm ukierunkowanych na zwiększenie poziomu eksportu oraz oferuje dużą dawkę wiedzy o rynkach zagranicznych podczas seminariów i konferencji.

Czytaj więcej
SPEKTRUM
SPEKTRUM

Pomorski system świadczeń specjalistycznych usług doradczych dla mikro, małych i średnich firm z województwa pomorskiego, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup usług doradczych z wielu obszarów jak na przykład: finanse, eksport, prawo i podatki, ICT, marketing.

Czytaj więcej
Pomorski Fundusz Rozwoju
Pomorski Fundusz Rozwoju

Fundusz wspomagający mikro, małe i średnie firmy oraz samorządy miejskie poprzez udzielanie finansowania na prostych zasadach. W ofercie znajdują się pożyczki ogólnorozwojowe, na wsparcie edukacji, eksportowe oraz poręczenia z reporęczeniem PFR.

 

Czytaj więcej
Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Fundusz wspierający lokalnych przedsiębiorców oraz przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi województwa pomorskiego w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

Czytaj więcej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych.

Czytaj więcej