Wydarzenia
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/1-scaled.jpg Pomorzanie zadowoleni z życia w Pomorskiem! Podsumowanie konferencji o tożsamości Pomorzan

Pomorzanie zadowoleni z życia w Pomorskiem! Podsumowanie konferencji o tożsamości Pomorzan

mat. organizatorów wydarzenia
04.04.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
04.04.2024

Mieszkanki/cy Pomorza, uczennice/owie i przedstawicielki/le pomorskich organizacji mieli możliwość poznać i skomentować wyniki badania dotyczącego postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan. Ostateczny raport z badania, zrealizowanego przez konsorcjum Instytutu Kaszubskiego i Fundacji IBRiS przy wsparciu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy został publicznie zaprezentowany i skomentowany w tak szerokim gronie.

Pomorskie wykorzystało szansę

Wejście Polski do Unii Europejskiej uruchomiło wiele możliwości. Miliardy złotych zostały przeznaczone na inwestycje w edukację, służbę zdrowia, infrastrukturę, rewitalizację, jak również projekty dotyczące integracji społecznej, czy wsparcia rynku pracy. Województwo Pomorskie wykorzystało transformację i na przestrzeni ostatnich 25 lat odnotowując znaczącą poprawę wartości PKB. Wysoki standard życia Pomorzan, nowe inwestycje i rozwój gospodarczy regionu wpływa na utrzymywanie się niskiego poziomu bezrobocia. Stopa bezrobocia 25 lat temu wynosiła ponad 21%. Teraz to zaledwie 5%. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego rozpoczynając wydarzenie podkreślał, że wiele udało się osiągnąć, ale wiele jeszcze przed nami.

Temu właśnie służą badania, z których wynikami będą się mogli Państwo dziś zapoznać. To nie tylko dawka solidnej wiedzy, ale też dobry punkt wyjścia do dalszych dyskusji oraz czynienia planów na przyszłość. Badania mieszkańców są narzędziem do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej oraz do podejmowania lepiej przemyślanych decyzji administracyjnych i inwestycyjnych – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Zaprezentowane wyniki i wnioski z badania „Postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan” pozwoliły na przeanalizowanie i refleksje nad Pomorzem i jego mieszkańcami. To bardzo rozbudowane i skomplikowane badanie, pierwsze tego typu na Pomorzu, próba wynosiła aż 6600 osób. Zbadano postawy, wartości, potrzeby i oczekiwania mieszkańców województwa pomorskiego.

To jacy są i jak siebie widzą Pomorzanki i Pomorzanie?

Aby zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed wspólnotą regionalną, koniecznością jest podniesienie kapitału społecznego w regionie i temu miała służyć rzeczywista diagnoza stanu poczucia tożsamości mieszkańców województwa oraz sformułowanie kluczowych rekomendacji.

Główne cele badania

Rozpoznanie i opisanie:

  • zróżnicowanych postaw tożsamościowych mieszkanek/ców Pomorza,
  • ich identyfikacji terytorialnych,
  • poziomu aktywności obywatelskiej,
  • oceny jakości i warunków życia w naszym regionie,
  • preferowanych wartości, poziomu zaufania oraz wzorów zachowania.

Obraz Pomorza oczami mieszkańców

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński przybliżył uczestnikom wydarzenia główne wnioski płynące z badania. Najbardziej rozpoznawalnym subregionem przez Pomorzan są Kaszuby. Mieszkańcy postrzegają je przez pryzmat kultury kaszubskiej oraz walorów środowiskowych. Kaszuby z jednej strony postrzegane są jako względnie zamknięty, dość jednorodny i zwarty obszar, co dotyczy też zbiorowości go zamieszkującej. Z drugiej zaś strony mówi się o obecności kultury kaszubskiej, a tym samym Kaszub, w różnych częściach Pomorza, co wiąże się z atrakcyjnością subregionu. Kociewie nie jest powszechnie rozpoznawalnym subregionem Pomorza. Jest natomiast, zaraz po Kaszubach, subregionem postrzeganym w dużej mierze przez pryzmat kultury i tradycji. Skojarzenia z pozostałymi pomorskimi subregionami często są ubogie w treści albo dotyczą innych całości przestrzennych (części subregionów, skupionych wokół większych miejscowości).

Związani emocjonalnie z Trójmiastem

W porównaniu z dość silnym związkiem mieszkańców z Pomorzem, więź z poszczególnymi subregionami jest wyraźnie słabsza. Najsilniejsze wśród Pomorzan jest poczucie związku emocjonalnego z Trójmiastem, a następnie z Kaszubami. W pozostałych subregionach poczucie związku emocjonalnego z danym obszarem jest małe w kolejności malejącej: Kociewie, Żuławy, ziemia słupska i Powiśle.

Tożsamość Pomorzan jest nieustannie wypracowywana, budowana pod wpływem zmian, niejako wymuszona nimi. Oznacza ona próbę łączenia miejskości z wiejskością, tradycjonalizmu z nowoczesnością, konserwatyzmu z progresywizmem, wspólnotowości z indywidualizmem. W ten sposób staje się wyróżnikiem regionu, pomorskich miejscowości oraz jego mieszkańców – mówił prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Dobrze się żyje na Pomorzu

Na wysoki poziom zadowolenia z jakości życia wskazało aż 93 % mieszkańców regionu, a 55 % badanych uważa, że w pomorskiem mieszka się lepiej niż w innych regionach.

Województwo pomorskie jest dobrym miejscem do życia. Decyduje o tym w dużej mierze dobrobyt materialny i środowisko naturalne, w którym żyją mieszkańcy. Pomorze wyróżnia się pozytywnie na płaszczyźnie uogólnionych warunków i poziomu życia mieszkańców. Pomorzanie są zadowoleni z życia, wykazują przy tym wyższy poziom satysfakcji z obszarów powiązanych z warunkami życia i mają pozytywny stosunek do jakości życia w regionie oraz w swoim miejscu zamieszkania – są entuzjastami regionalnymi.

Instytut Kaszubski oraz IBRIS

Dumni z bycia mieszkańcami Pomorza

Ważnym wynikiem badania jest również fakt, że zdecydowana większość mieszkańców regionu odczuwa dumę ze swojego miejsca zamieszkania, bo aż 78 %. Tylko 15 % tej dumy nie odczuwa.

mat. własne

Regionalne wyzwania

W badaniu wskazano przestrzenie do poprawy takie jak: system ochrony zdrowia, zasób mieszkaniowy, infrastruktura społeczna czy bezpieczeństwa. Generalnie badania społeczne potwierdzają istnienie problemów, które zostały wyodrębniane na bazie analiz statystyk publicznych, takie jak: ograniczona dostępność mieszkań, wykluczenie transportowe czy też problemy z usługami publicznymi.

mat. własne

Aktywni Pomorzanie i Pomorzanki

W drugiej części konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne pt. ,,Z pokoleniami w przyszłość” oraz ,,Pomorzanie – aktywni czy bierni?”. Podczas pierwszej dyskusji uczestniczki i uczestnicy reprezentujący różne pokolenia rozmawiali o tym, czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe.

Nie tylko Gdańsk, nie tylko Gdynia, ale całe Pomorze ma bardzo dużo do zaoferowania. I nie mówię tutaj tylko o walorach krajobrazowych, takich jak dostęp do morza, piękne miejskie plaże, czy cokolwiek innego, ale również w kontekście edukacyjnym – mówiła Zofia Wyrzykowska, uczennica klasy II B Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku

Podkreślała również, że wiąże swoją przyszłość z Gdańskiem i że jej zdaniem oferta edukacyjna jest bardzo zróżnicowana, każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. I też wydaje mi się, że Gdańsk jest sprzyjający i bardzo dużo otwiera drzwi oraz możliwości. Kolejnymi wątkami poruszanymi podczas panelu było między innymi to, jakie wyzwania powinny stawić przed sobą szkoły, uczelnie i samorządy, by sprostać wymaganiom nowych pokoleń i pomagać im w przyszłym budowaniu pozycji na rynku pracy. Zastanawiano się również w jaki sposób razem budować pomorską wspólnotę obywatelską korzystając ze wspólnych doświadczeń i pomysłów.

Podczas drugiego panelu uczestnicy skupili się nad tym, w jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną. Jak robić to w sposób odpowiedzialny, a przede wszystkim skuteczny i jak do współpracy angażować regionalną społeczność. Podkreślano również, że najczęściej aktywność społeczna mieszkańców województwa pomorskiego ma charakter spontaniczny oraz stymulowany przez okoliczności i emocje.

fot. M. Zdroik

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.