Wydarzenia
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/plakat-9_na-gospodarke.png Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję "Pomorzanie. Jacy jesteśmy?"

19.03.2024
Monika Zdroik
Monika
Zdroik
19.03.2024

Już 3 kwietnia spotkamy się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, by poznać, omówić i skomentować wyniki badania dotyczącego "Postaw i zachowań mieszkańców województwa pomorskiego w kontekście budowania tożsamości Pomorzan". Ostateczny raport z badania, zrealizowanego przez konsorcjum Instytutu Kaszubskiego i Fundacji IBRiS przy wsparciu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego, będzie publicznie w tak szerokim gronie prezentowany po raz pierwszy!

REJESTRACJA DO UDZIAŁ W WYDARZENIU

OGLĄDAJ ONLINE

Konferencję, na której zaprezentowane zostaną wyniku raportu z badania, otworzy prezentacja profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego. Będzie ona dobrym wstępem do zaplanowanych dwóch paneli dyskusyjnych.

To bardzo rozbudowane i skomplikowane badanie, pierwsze tego typu w naszym regionie, próba wynosiła aż 6600 osób. Badaliśmy postawy, wartości, potrzeby i oczekiwania mieszkańców województwa pomorskiego – podkreśla kierownik projektu, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński.

Oprócz badania ankietowego przeprowadzono wywiady grupowe z mieszkańcami, dotyczące identyfikowanych przez nich problemów i oczekiwań. Ostateczny kształt raportu jak i zawarte w nim rekomendacje powstawały w ramach licznych dyskusji w eksperckim kręgu akademickim i samorządowym.

Pomorzanie sami o sobie – jak siebie widzimy?

W ocenie respondentów i respondentek osoba mieszkająca na terenie województwa pomorskiego jest częściej pracowita (69%) niż leniwa (9%), przedsiębiorcza (67%) niż niezaradna (8%) oraz otwarta na ludzi (65%) niż na nich zamknięta (12%). Cechuje ją też raczej aktywność (63%) niż bierność (10%) i tolerancja (60%) niż jej brak (12%).

Wykres słupkowy - Pomorzanie, jacy jesteśmy?

 

Na uczestników konferencji czekają dwa atrakcyjne panele dyskusyjne

Uczestnicy paneli zostali dobrani pod takim kątem, by prezentować jak najszerszy przekrój mieszkańców i mieszkanek Pomorza, zapewniając różnorodność perspektyw i doświadczeń. Wśród występujących będą zatem uczniowie, przedstawiciele uczelni, biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych (ze szczegółowymi biogramami poszczególnych panelistów można zapoznać się na końcu artykułu).

W ramach pierwszego panelu pt. „Z pokoleniami w przyszłość” porozmawiamy o tym czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe. Jakie wyzwania powinny stawić przed sobą szkoły i uczelnie by sprostać wymaganiom nowych pokoleń i pomagać im w przyszłym budowaniu pozycji na rynku pracy? Jak z wyzwaniem w zarządzaniu międzypokoleniowym zespołem radzą sobie pracodawcy? Czyli jak razem mamy budować pomorską wspólnotę obywatelską korzystając ze wspólnych doświadczeń i pomysłów.

W ramach drugiego panelu pt. „Pomorzanie – aktywni czy bierni?” skupimy się nad tym w jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną. Jak robić to w sposób odpowiedzialny, a przede wszystkim skuteczny i jak do współpracy angażować regionalną społeczność?

Będzie też czas na pytania i dyskusję w ramach podsumowania spotkania.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 – 9:45 Otwarcie konferencji

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

9:45 – 10:15 „Pomorzanie. Jacy jesteśmy?”

Prezentacja wyników i wniosków z badania tożsamości Pomorzan.

Prof. Cezary Obracht – Prondzyński, Uniwersytet Gdański

10:15 – 11:45 Panel dyskusyjny: „Z pokoleniami w przyszłość”

Pomorska wspólnota obywatelska – czy ustalenie wspólnych priorytetów dla przedstawicieli różnych pokoleń jest możliwe?

  • Maja Tomczak, Boeing
  • Nina Katka, Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego
  • Zofia Wyrzykowska, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
  • Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska
  • Sebastian Ptak, firma doradcza Happy Birds

Prowadzący

Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Panel dyskusyjny „Pomorzanie – aktywni czy bierni?”

W jaki sposób i jakimi narzędziami można generować i wspierać energię społeczną?

  •  Jolanta Szydłowska, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
  • Monika Hinc, Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, Scalac
  • Sulisława Borowska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy
  • Tomasz Keler, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
  • Piotr Widz, Zastępca Burmistrza Kwidzyna

Prowadzący

Prof. Cezary Obracht – Prondzyński, Uniwersytet Gdański

13:30 – 14:30 Dyskusja i zakończenie konferencji


Nasi paneliści i panelistki

Panel pierwszy – „Z pokoleniami w przyszłość”

Maja Tomczak – Software Engineering Manager w firmie Boeing. Obecnie współpracuje z inżynierami oprogramowania jako Menedżer projektów Boeing Commercial Aircrafts i AvionX. Globalny lider Learning Ambassadors oraz członkini wewnętrznych grup Boeinga: Boeing Abilities Awareness Association (sojusznik na rzecz neuroróżnorodności) i Boeing Women Inspiring Leadership. Swoją ścieżkę rozwoju rozpoczęła od zarządzania łańcuchem dostaw i kompleksowego planowania produkcji w firmach produkcyjnych. W 2020 roku dołączyła do Boeing jako Services Manager, czyli osoba odpowiedzialna za współpracę z liniami lotniczymi przy zarządzaniu flotą i za digitalizację dokumentacji technicznej.

Sebastian Ptak – właściciel firmy doradczej Happy Birds. Ekspert fin-tech i rynku bankowego, prawnik, mentor i współtwórca nowoczesnego sektora płatniczego w Polsce. Współtworzył Blue Media Group, jako m.in. CEO, Członek Zarządu, Dyrektor zarządzający. Od lat doradza Zarządom i Radom Nadzorczym w zakresie zarządzania strategicznego i transformacyjnego. Laureat licznych nagród m.in. Nagroda dla osobowości fintech roku 2020, w 2019 nagroda imienia Profesora Remigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej i prawa nowych technologii.

Andrzej Stelmasiewicz – przedsiębiorca, animator kultury, Radny Miasta Gdańska. Pomysłodawca „Gdańskich Lwiątek”. Twórca Oliwskiego Ratusza Kultury. Założyciel Fundacji Wspólnota Gdańska, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację. Wielokrotny laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdańska  im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńca Roku.

Nina Katka – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w programie matury międzynarodowej IB. Gdańska aktywistka, Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego II kadencji, Parlamentarzystka Parlamentu Młodych RP VI kadencji. Koordynatorka regionalna województwa pomorskiego w fundacji GrowSPACE. Laureatka Olimpiady Filozoficznej. Laureatka Nagrody Rady Miasta Gdańska za działalność dla gdańskiej młodzieży 2022 i Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Zofia Wyrzykowska – uczennica klasy II B Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, interesuje się biologią i chemią (przedmioty kierunkowe), ale jej aktywności obejmują również zagadnienia społeczne i humanistyczne; chętnie angażuje się w życie szkoły i miasta Gdańska, które wybrała jako miejsce nauki i z którym chce związać swoją przyszłość.

Prowadzący panel:

Stanisław Szultka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Azji”. Z wykształcenia ekonomista. Ekspert w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, trendów rozwoju technologii oraz polityki rozwoju. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie badań i analiz gospodarczych, planowania strategicznego, rozwoju technologii oraz programowania i ewaluacji polityk publicznych. W powyższym zakresie realizował projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, PARP, NCBiR oraz samorządów regionalnych w Polsce.

Panel drugi – „Pomorzanie – aktywni czy bierni?”

Jolanta Szydłowska – Prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Od blisko 25 lat zaangażowana w
działalność w organizacjach pracodawców. Pełni funkcję Prezeski Forum Pracodawców Północy. Reprezentuje stronę pracodawców w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Od 2021 jest Przewodniczącą Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet. Kwestie związane z aktywnością zawodową kobiet, równością praw kobiet i mężczyzn to obok spraw gospodarczych najważniejszy obszar jej aktywności. Pracowała w branżach produkcji spożywczej, energetyce, usługach. Zarządzała zespołami liczącymi od kilku do kilku tysięcy osób.

Monika Hinc – socjolożka, partner biznesu w zakresie procesów personalnych oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju. Szefowa HR w firmie technologicznej Scalac. Wykładowczyni akademicka na WSB Merito w Gdańsku oraz trenerka Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Przez prawie 12 lat Prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, której misją jest włączanie zagadnienia zrównoważonego rozwoju i współpracy międzysektorowej w działania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i NGO na terenie Pomorza. Od 2023 roku Przewodnicząca Rady Fundacji. Inicjatorka Forum Inicjowania Rozwoju – pomorskiego partnerstwa działającego na rzecz współpracy międzysektorowej, które działa z powodzeniem na Pomorzu, od 2012 roku. Otrzymała tytuł „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, przyznawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Znalazła się również w rankingu Forbes Polska „25 liderów zrównoważonego rozwoju”.

Sulisława Borowska – animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego i metody action learningu  – zawodowo związana z Fundacją Kaszubski Uniwersytet Ludowy, obecnie wiceprezeska. Od kilku lat mocno zaangażowana w projekty kobiece nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi oraz działania skierowane na uruchamianie potencjału młodych i usłyszenie ich głosu przez dorosłych. Aktywna mieszkanka sołectwa Nowa Ameryka w którym współtworzy nieformalną grupę „odkryj życie w Nowej Ameryce” oraz z radością praktykuje współpracę międzypokoleniową i uczy się współdziałania  z młodymi.  W aktywności społecznej stawia na tworzenie przestrzeni do poznawania się i wspólnego działania osób o różnym doświadczeniu życiowym. Wierzy w moc dialogu.

Tomasz Keler – Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Członek Zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Certyfikowany doradca Sieci SPLOT oraz certyfikowany doradca biznesowy (Fundacja Fundusz Współpracy dla kadry OWES w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia ES”). Zajmuje się prowadzeniem doradztwa prawno-formalnego w zakresie m.in: zakładania i rejestrowania organizacji, pozyskiwania i rozliczania projektów, tworzenia i konsultowania statutów organizacji, obowiązków sprawozdawczych, funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, komunikacji i współpracy z mediami oraz Ekonomii Społecznej.

Piotr Widz – Zastępca Burmistrza Kwidzyna. Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo: nauczyciel języka polskiego i informatyki, zastępca dyrektora szkoły, od 2012 roku dyrektor Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie. Reprezentuje województwo pomorskie w Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw RP w Warszawie.

Prowadzący panel:

Cezary Obracht-Prondzyński – prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej i kierownikiem Pomorskiej Pracowni Badań nad Kulturą. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Jest współzałożycielem i obecnie prezesem Instytutu Kaszubskiego oraz członkiem kliku innych towarzystw naukowych. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wymagana jest rejestracja: ZAPISY NA KONFERENCJĘ „POMORZANIE. JACY JESTEŚMY?”

Szczegółowy PROGRAM znajduje się w załączniku na końcu artykułu.


Partnerzy wydarzenia:

Samorząd Województwa Pomorskiego

Uniwersytet Gdański

Instytut Kaszubski

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.