POMORSKIE KOMPETENCJE JUTRA
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/06/Barometr-innowacyjnosci-1.png Szanse i zagrożenia dla województwa pomorskiego według Barometru Innowacyjności 2024

Szanse i zagrożenia dla województwa pomorskiego według Barometru Innowacyjności 2024

mat. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
24.06.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
24.06.2024

Województwo pomorskie zajmuje czwartą miejsce w Polsce pod względem innowacyjności. Dzięki silnym zasobom ludzkim, rozwiniętemu ekosystemowi gospodarczemu i wysokiemu poziomowi rozwoju gospodarczego, region ma solidne fundamenty do dalszego wzrostu i stoi przed wyjątkową szansą dynamicznego rozwoju. Jednakże, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, konieczne jest stawienie czoła wyzwaniom związanym z komercjalizacją innowacji, współpracą międzysektorową czy dostępnością finansowania. Odkryj, jakie są kluczowe szanse i zagrożenia dla Pomorza w "Barometrze Innowacyjności Pomorza 2024".

Samorządowe regiony odgrywają istotną rolę w stymulacji i koordynacji działań rozwojowych, podobnie jak podczas transformacji lat 90. Aby zrozumieć szanse i zagrożenia dla rozwoju Pomorza, należy poznać poziom innowacyjności województwa na tle innych regionów Polski. Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, zlecone przez Samorząd Województwa Pomorskiego, uwzględnia zarówno wewnętrzne czynniki innowacyjności, jak i współczesne uwarunkowania w Polsce i Europie.

Innowacyjność regionu definiuje się jako zdolność do tworzenia, rozwijania i adaptacji nowych pomysłów, technologii i procesów prowadzących do postępu ekonomicznego, społecznego i technologicznego. „Barometr Innowacyjności Pomorza” analizuje zarówno klasyczne czynniki ekonomiczne, jak i nowe makrotrendy.

Szanse województwa pomorskiego

Województwo pomorskie, pomimo zajęcia czwartej pozycji w Polsce pod względem innowacyjności, ma znaczący potencjał, który może być motorem rozwoju regionu. Jednym z najważniejszych atutów Pomorza są zasoby ludzkie, które w badaniu wypadły na tle innych regionów bardzo korzystnie. Wyższe uczelnie i instytuty naukowe oferują wysokiej jakości edukację, a liczna kadra akademicka i studenci to baza, która może przyczynić się do rozwoju nowych technologii i innowacji.

Innym ważnym czynnikiem jest ekosystem gospodarczy regionu. Pomorze posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, która sprzyja przedsiębiorczości i wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Również poziom rozwoju gospodarczego regionu jest wysoki, co stwarza dogodne warunki do inwestycji w nowe technologie i innowacje.

Regionalne wyzwania

Jednakże, województwo pomorskie stoi przed kilkoma istotnymi wyzwaniami. Firmy często nie są skłonne do podejmowania ryzyka związanego z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, a poziom komercjalizacji wyników badań i rozwoju pozostawia wiele do życzenia. A poziom innowacyjności przedsiębiorstw mógłby być wyższy. Dostępność instrumentów finansowania innowacji również wymaga poprawy, co może hamować rozwój innowacyjnych projektów.

Kolejnym wyzwaniem jest poziom współpracy między sektorem nauki a przemysłem. Brak efektywnej komunikacji i współpracy może prowadzić do marnowania potencjału badawczego regionu i utrudniać transfer technologii z uczelni do przemysłu.

Województwo pomorskie ma wiele atutów, które mogą stać się podstawą dla dynamicznego rozwoju innowacyjnego. Silne zasoby ludzkie, rozwinięty ekosystem gospodarczy i wysoki poziom rozwoju gospodarczego stwarzają solidne fundamenty. Jednakże, aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczne jest stawienie czoła wyzwaniom związanym z komercjalizacją innowacji, współpracą międzysektorową oraz dostępnością finansowania. Dalsza analiza i działania w tych obszarach mogą przyczynić się do znacznego wzrostu innowacyjności, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści zarówno dla gospodarki lokalnej, jak i całego kraju.


Zachęcamy do głębszej analizy przedstawionych wniosków oraz do zapoznania się z pełnym raportem „Barometr Innowacyjności Pomorza 2024”. Zrozumienie szczegółowych czynników wpływających na innowacyjność regionu pomoże lepiej przygotować się do przyszłych wyzwań i skutecznie wykorzystać regionalny potencjał.


Badanie realizowane jest w ramach naboru o objęcie wsparciem z Planu Rozwojowego dotyczącego realizacji projektu w ramach naboru Inwestycji A.3.1.1 pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.”

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.