Wydarzenia
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/pom-2.jpg Kierunki rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego. Podsumowanie konferencji Pomorska Gospodarka Jutra

Kierunki rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego. Podsumowanie konferencji Pomorska Gospodarka Jutra

fot. L. Szakiel
14.05.2024
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
14.05.2024

W jakich kierunkach zmierza regionalna gospodarka? Jakie będą branże kluczowe i inteligentne specjalizacje pomorza? Odbyła się konferencja Pomorska Gospodarka Jutra, której program skupiony był wokół prezentacji wyników badań dotyczących wyłonienia branż kluczowym w subregionach województwa pomorskiego oraz odkrycia potencjału innowacyjnego i badawczego w regionie. Informacje zawarte w raporcie mają szansę przełożyć się na wzrost konkurencyjności firm, generowanie nowych miejsc pracy, czy transfer wiedzy.

Województwo pomorskie posiada długą historię współpracy i dialogu z lokalnym środowiskiem na rzecz budowania regionalnych potencjałów czy koncentracji środków na wybranych priorytetach badawczo-rozwojowych, tworząc m.in. politykę wspierania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz stanowiących dla nich uzupełnienie – branż kluczowych. Już w minionej perspektywie unijnej odczuliśmy wyraźnie, że środki dotacyjne dedykowane były przede wszystkim na innowacyjne rozwiązania. Obecny okres programowania na lata 2021-2027 jest jeszcze większym wyzwaniem dla firm, podmiotów okołobiznesowych czy uczelni w zakresie pozyskiwania środków na ich rozwój, dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego postanowił jeszcze bardziej skoncentrować się na doszczegółowieniu kluczowych obszarów, które powinny być wspierane przez władze wojewódzkie. Podkreślając rolę współpracy i wsłuchiwania się w głos środowiska gospodarczego, tak aby móc zwiększyć szansę na możliwości sięgania po środki unijne adekwatnie do potrzeb.

Branże kluczowe województwa pomorskiego

Program konferencji Pomorska Gospodarka Jutra skupiony był wokół prezentacji wyników badań dotyczących wyłonienia branż kluczowych w subregionach województwa pomorskiego oraz odkrycia potencjału innowacyjnego i badawczego w regionie. Branże kluczowe to gałęzie gospodarki mające istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych zróżnicowanych obszarów województwa. W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego ujęte jest zobowiązanie do ich monitorowania, tak by zapewnić i wspierać rozwój gospodarczy w każdym z subregionów naszego województwa. Zarząd Województwa Pomorskiego w 2023 r. zdecydował o zleceniu wykonania badań naukowych zmierzających do identyfikacji branż kluczowych powierzając ich realizację konsorcjum: Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Brunona Synaka oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W trakcie  konferencji zaprezentowano wyniki badania i rekomendacje.

W przedmiotowym badaniu wskazano 7 branż kluczowych o wysokim potencjale:  rolno – spożywczą, drzewno – meblarską, turystyki i czasu wolnego, budownictwa, przemysłu maszynowo – metalowego, przemysłu tworzyw sztucznych, branży kreatywnej.

Profesor Bęben przedstawił również rekomendacje na bazie zrealizowanych badań. W raporcie znalazły się zalecenia zmniejszania pracochłonności i zwiększania automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności w obszarach z rosnącym niedostatkiem pracowników, podnoszenia kompetencji nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie regionalnych zasobów kadrowych w warunkach dynamicznych zmian technologicznych, wzrostu zastosowań sztucznej inteligencji, kształtowania wiedzy i postaw młodych ludzi uwzględniając wielopokoleniowość rynku pracy, skracania łańcuchów dostaw, podnoszenia wartości użytkowej, estetyki, jakości
i trwałości wytwarzanych produktów, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji pracowników u jednego pracodawcy w regionie poprzez wzmacnianie oferty zatrudnienia w innych kluczowych branżach, wprowadzania produktów wytwarzanych regionalnie na nowe rynki krajowe i zagraniczne.

Raport pt. „Branże kluczowe dla gospodarki województwa pomorskiego” dostępny do pobrania na dole artykułu.

Aktualizacja Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W 2015 r., odpowiadając na zalecenia Komisji Europejskiej, po długim okresie konsultacji społecznych, Samorząd Województwa Pomorskiego wybrał cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza. To obszary gospodarki o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, kluczowe dla konkurencyjności regionu. Aktualnie są to specjalizacje: morska, ICT, energetyczna i zdrowotna. Obecnie, bazując na wynikach przeprowadzonej ankiety aktualizacyjnej dostępnej publicznie dla każdego zainteresowanego, przeprowadzono kolejno warsztaty eksperckie, liczne spotkania i konferencje mające pozwolić wyłonić i zaproponować niezbędne zmiany i modyfikacje w każdym z obszarów ISP. W ramach najnowszej aktualizacji ISP zmiany zaszły tylko w zakresach i nazwach, ale nie samych obszarach tematycznych.

Podczas wydarzenia zachęcano także do planowania projektów badawczo-rozwojowych
i składania wniosków w ramach konkursu na Regionalne Agendy Badawcze. Konkurs ten pozwoli na priorytetyzację i wyłuskanie największych potencjałów w obszarze ISP. Jest także okazją do zawiązywania partnerstw i konsorcjów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.