Wydarzenia
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/05/FB-event-1920x1005px-v4-1_800x419-equal.png W Gdańsku trwa I Kongres Umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

W Gdańsku trwa I Kongres Umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym trwają rozmowy o umiędzynarodowieniu uczelni wyższych
13.05.2024
Monika Zdroik
Monika
Zdroik
13.05.2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, jako koordynator prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, wspólnie z IROs Forum i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym otworzyły szeroką debatę ze środowiskiem akademickim i naukowym na temat tego, jak mądrze pokierować internacjonalizacją kształcenia na polskich uczelniach. W dniach 13-14 maja na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbywa się I Kongres Umiędzynarodowienia. Kilkaset osób, w tym pracownicy polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele ogólnokrajowych rad i władz państwowych, ale także osoby na co dzień pracujące ze studentami czy naukowcami z zagranicy spotykają się, by rozmawiać o tym, jak mądrze pokierować internacjonalizacją kształcenia na polskich uczelniach.

Podczas Kongresu poruszonych zostanie wiele aspektów funkcjonowania uczelni, bo umiędzynarodowienie dotyczy tak naprawdę wszystkich płaszczyzn jej działalności. Nie zabraknie głosu decydentów na polskich uczelniach, jak i tych, którzy realizują procesy związane z umiędzynarodowieniem, kształcą zagranicznych studentów oraz na co dzień kontaktują się z zagranicznymi partnerami uczelni.

Otwarcia Kongresu dokonali prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Dawid Kostecki – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Ewa Kiszka – Przewodnicząca IROs Forum oraz (zdalnie) Urszula Romańska – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Umiędzynarodowienie to miara sukcesu wyższych uczelni. Umiędzynarodowienie to konieczność, abyśmy mogli optymalnie wykorzystywać nasze zasoby i osiągać lepsze efekty. Powinno być katalizatorem pozytywnych zmian służących podnoszeniu jakości kształcenia. Umiędzynarodowienie to też instrument budowania pozycji Państwa na arenie międzynarodowej, jako swoistego rodzaju soft power – akcentował w przemówieniu wprowadzającym dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jakie wartości niesie umiędzynarodowienie uczelni wyższych?

Umiędzynarodowienie uczelni może przyczynić się do poprawy jakości edukacji poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i praktyk z różnych krajów. Międzynarodowe programy wymiany studenckiej, współpraca z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowe badania naukowe mogą przyczynić się do podnoszenia standardów nauczania. Co za tym idzie? Uczelnia staje się atrakcyjniejsza na arenie międzynarodowej i przyciąga studentów i naukowców z różnych krajów, ponieważ oferuje im możliwość zdobywania doświadczenia, nauki w wielokulturowym środowisku oraz poszerzania swoich horyzontów i doskonalenia umiejętności językowych.

Ponadto umiędzynarodowione uczelnie przygotowują swoich studentów do pracy w globalnym środowisku biznesowym, gdzie umiejętność pracy w międzynarodowych zespołach, znajomość wielu języków i kultur oraz umiejętność adaptacji do różnorodnych sytuacji są coraz bardziej cenione. Promowanie wartości takich jak otwartość, tolerancja, współpraca międzykulturowa i zrozumienie różnorodności ma szczególne znaczenie w dzisiejszym globalnym społeczeństwie.

Wymiana wiedzy i doświadczeń – jaki będzie kierunek dla nowej krajowej strategii umiędzynarodowienia?

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego wymaga szerokiej dyskusji m.in. nad tym, gdzie dzisiaj leżą bariery w umiędzynarodowieniu i jak można je pokonać. Wnioski z dwudniowych debat wyznaczą kierunek tworzenia krajowej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Miejsca na Kongres rozeszły się w ekspresowym tempie, co świadczy o wadze tematu i chęci wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami i instytucjami odpowiedzialnymi za tematykę umiędzynarodowienia. Potrzeba wielogłosowej dyskusji, by rzetelnie opisać problemy i znaleźć realne rozwiązania. Kongres można śledzić w formie zdalnej. 

Szczegółowy PROGRAM. 

Kongres Umiędzynarodowienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Strategia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego: Działania FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.