BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/03/inkluzywosc-1.png Czy warto i jak zarządzać różnorodnością oraz tworzyć inkluzywne środowisko pracy?

Czy warto i jak zarządzać różnorodnością oraz tworzyć inkluzywne środowisko pracy?

fot. Canva
20.02.2024

Dlaczego budowanie inkluzywnego środowiska pracy oraz umiejętne zarządzanie różnorodnością opłaca się firmom? Ujmowanie różnych perspektyw, przetwarzanie różnych danych jest kluczowe przy podejmowaniu najlepszych i najbardziej optymalnych decyzji. I tu właśnie bardzo przydaje się różnorodne środowisko pracy, w którym pracujemy z ludźmi, którzy się od nas różnią. Świadomie zarządzając różnorodnością możemy zadbać o warunki do najlepszego i skuteczniejszego działania.

Dlaczego to się przedsiębiorstwom opłaca? Zacznijmy od prostego zadania – zerknij na rysunek, który znajduje się na końcu tego artykułu – w każdym z trzech trójkątów jest wpisany tekst – zerknij na niego szybko i wróć na pierwszą stronę tego artykułu. Nie patrz na te trójkąty po raz drugi. Czy pamiętasz, co było w nich zapisane, możesz to odtworzyć z pamięci?

Różne perspektywy = większy potencjał

Prawdopodobnie zapamiętał_ś następujące wyrażenia – „Wróbel w garści”, „Kot na dachu” i „Paryż na wiosnę”. Wróć teraz ponownie do rysunku z trójkątami – przyjrzyj się mu uważnie – czy na pewno dostrzegł_ś wszystkie części zapisanych zdań? Okazuje się, że większość z nas pomija wzrokiem podwojone przyimki: w-w, na-na. Tak funkcjonuje nasz umysł – pomija informacje, które mogą być niepotrzebne lub niepasujące do naszego doświadczenia.  Takie detale często umykają naszej uwadze i nawet nie jesteśmy tego świadomi. I dobrze –  umiejętność pomijania informacji, które nie są dla nas w tym momencie istotne jest potrzebne. Informacji i bodźców wokół mamy zdecydowanie za wiele. Jednak czasami, właśnie na skutek naszego automatycznego chodzenia na skróty, umykają nam także ważne informacje.
W rezultacie, pomijając niektóre informacje, tracimy możliwość pełnego spojrzenia na sytuację. Ujmowanie różnych perspektyw, przetwarzanie różnych danych jest jednak kluczowe przy podejmowaniu tych najlepszych, najbardziej optymalnych decyzji. I tu właśnie bardzo przydaje się nam różnorodne środowisko pracy, w którym pracujemy z ludźmi, którzy się od nas różnią. Świadomie zarządzając różnorodnością możemy zadbać o warunki do najlepszego i najskuteczniejszego działania – każd_ z nas ma różne doświadczenia i różne spojrzenia na tą samą sytuację. Coś, co Ty przeoczył_ś, coś o czym nie pomyślał_ś, może zauważyć albo objąć uwagą ktoś inny, kto różni się od Ciebie, ma inne doświadczenia i wnosi inne spojrzenie na sytuację i pomaga podjąć bardziej przemyślaną decyzję.

Istnieją badania wskazujące na to wyniki biznesowe przedsiębiorstwa i jego efektywność zależą nawet w 95% od jakości funkcjonującego w niej procesu podejmowania decyzji i analizowania informacji (Benko et al., 2010). A z kolei jakość podejmowanych decyzji zależy od tego, czy zespoły je podejmujące są różnorodne czy jednorodne. Erik Larson wraz ze swoim zespołem (2017) analizowali jakość podejmowanych decyzji w zespole i wykazali, że decyzje podejmowane przez zespoły składające się wyłącznie z mężczyzn podejmowały bardziej optymalne decyzje niż pojedyncze osoby w 60% przypadków, ale z kolei zespoły które składały się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn podejmowały lepsze decyzje w 75% przypadków. Najbardziej skuteczne w podejmowaniu decyzji były zespoły składające się osób o różnej płci, wieku i pochodzeniu geograficznym – te podejmowały lepsze decyzje w 87% przypadków.  Dochodzimy zatem do bardzo ważnego wniosku, mającego szansę podnieść naszą produktywność i efektywność: jeżeli różnorodne zespoły są zarządzane w świadomy sposób wykorzystujący potencjał płynący z różnorodności poglądów, doświadczeń to osiągnięcia tych zespołów są bardziej optymalne i również innowacyjne. Dlaczego? Bo skuteczne zarządzanie różnorodnością ma na celu stworzenie kultury organizacyjnej, w której ludzie mają wyższe poczucie bezpieczeństwa, przynależności do zespołu i w rezultacie cały zespół działa bardziej efektywnie i osiąga innowacyjne rezultaty (Harvey i in., 2023). Chęć dążenia do korzyści płynących z różnorodności wiąże się także z pełnym uczestnictwem i sprawiedliwym i równym traktowaniem wszystkich osób w zespole – to wtedy właśnie efektywność całej organizacji jest większa niż suma jej poszczególnych efektów. Pracownicy są zaangażowani, czują, że przynależą do organizacji, chętniej wyrażają swoje opinie i potrzeby i efektywniej współpracują z innymi, kiedy czują się sprawiedliwe traktowani (por. Nembhard & Edmonson, 2006; Adamska, Kosakowska-Berezecka, Jurek, Konarski, 2019). W instytucjach promujących różnorodność i równość widoczna jest mniejsza rotacja stanowisk i większa satysfakcja z pracy, a jednocześnie większa produktywność oraz innowacyjność zespołów (nawet o 59%, por. Catalyst, 2011, 2020; UNTIL, 2019). Czyli skuteczne zarządzanie różnorodnością przekłada się na finansowy zysk dla organizacji. Tylko jak to robić w praktyce? Zacznijmy od tego, czy dostrzegamy różnorodność
w naszym przedsiębiorstwie.

Co może być źródłem różnorodności w organizacji?

Źródeł różnorodności możemy odszukać w tym, że różnimy się przekonaniami, poglądami, a zatem normami i wartościami, którymi się kierujemy w życiu, różnimy  się sposobem budowania relacji, stylami myślenia, temperamentem, osobowością. Z drugiej strony możemy sięgnąć bo najbardziej widoczne lub oczywiste źródła różnorodności dobierając osoby do zespołów – i szukać osób o różnej płci, tożsamości płciowej, wieku, pochodzenia geograficznego czy etnicznego, stopnia sprawności, orientacji seksualnej. Warto jednak pamiętać, że z takimi źródłami różnic często powiązane są stereotypy, które mogą być źródłem uprzedzeń, a nawet dyskryminacji. Stereotypy nie opierają się na rzetelnej czy sprawdzonej wiedzy – często zakładamy, że coś jest prawdą o danej grupie i  na tej podstawie podejmujemy decyzje w sposób nieuświadomiony oparte na stereotypach. Jednym przykładem takich stereotypów są stereotypy dotyczące kobiet czy mężczyzn  – np. zakładamy, że kobiety są mniej racjonalne lub mniej analityczne niż mężczyźni. Wieloletnie badania wskazują ewidentnie, że to założenie mija się z prawdą (Ellemers, 2018), jednak ciągle możemy spotkać się taką opinią na temat kobiet, która sprawia, że kobiety są rzadziej niż mężczyźni promowane na bardzo eksponowane stanowiska kierownicze – bo przecież „nie są wystarczająco racjonalne”. I tak oto stereotypy prowadzą do uprzedzeń wobec kobiet i w rezultacie do ich dyskryminacji. I trudno tu mówić o korzystaniu z różnorodności, kiedy podejmując decyzje rekrutacyjne czy promując innych korzystamy ze stereotypowej wiedzy. Dlatego jednym z kluczowych działań w organizacjach, które chcą wdrażać różnorodność i inkluzywne traktowanie, jest zapewnienie szkoleń dostarczających wiedzy na temat naszych własnych uprzedzeń i sposobów ich przezwyciężania w codziennej pracy – jeżeli nie jesteśmy równo traktowani, ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, niezależnie od naszych kompetencji to organizacja nie zyskuje na różnorodności – wręcz przeciwnie traci na wszelkich przejawach dyskryminacji. Zatem budując różnorodność ze względu na przynależność płciową, wiekową czy inne przesłanki musimy pamiętać o tym byśmy wyposażyli nasze zespoły i osoby na różnych szczeblach zarządzania w wiedzę na temat przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji.

Ale nie jest to „bułka z masłem”

W praktyce skuteczne zarządzanie różnorodnością wymaga zatem spełnienia dwóch warunków brzegowych: umiejętnego tworzenia atmosfery pracy, która służy budowaniu wśród osób zatrudnionych, niezależnie od pozycji jaką zajmują w organizacji: poczucia 1) wspólnoty i akceptowania i cenienia różnorodności stylów bycia  i działania oraz 2) wpływu wśród osób w zespołach i organizacjach, dbając o to, by wszyscy mieli równe szanse dojścia do najwyższych stanowisk. Osiągnięcie tych warunków brzegowych wymaga zmian strukturalnych i długotrwałego, często zarówno odgórnego, jak i oddolnego działania różnych osób i grup, które chcą budować inkluzywne środowisko pracy (Ovseiko i in. 2019; Drew & Canavan 2020). W rezultacie osoby o różnorodnych doświadczeniach, poglądach, stylach bycia, wartościach (ale też pochodzeniu kulturowym, płci, stopnia sprawności, tożsamości psychoseksualnej czy wieku…) współpracują ze sobą w tym samym zespole czy instytucji, mają przestrzeń i swobodę na demonstrowanie swoich talentów i osiągać innowacyjne rezultaty – i są równo traktowan_, mają równe szanse na rozwój zawodowy. I takiego środowiska pracy szukają zarówno 20-latkowie, jak i 30-latkowie. Nie wysyłając sygnałów, iż nasza organizacja dba o różnorodność i inkluzywność tracimy szanse na przyciągnięcie kompetetnych i utalentowanych osób.

Podejmując działania służące wspieraniu równości, różnorodności i kultury włączającej w organizacji warto mieć na uwadze kilka ważnych barier, które staną nam na drodze. Przede wszystkim budowanie otwartości na różnorodność oraz wspieranie kultury równości i inkluzywność to proces rozwojowy, który jest wieloetapowy. W praktyce możemy ten rozwój porównać do rozwoju wrażliwości kulturowej i zidentyfikować 5 głównych faz rozwoju postaw i zachowań związanych z otwartością na różnorodność i gotowość do budowania kultury włączającej (por. Bennett & Bennett, 2004)

 1. Zaprzeczenie charakteryzuje się brakiem zainteresowania tą tematyką, nawet unikaniem różnorodności. Ludzie w organizacji spostrzegają wtedy różnorodności jako coś nieważnego i trzymają się stanowiska, że praca z osobami podobnymi, takimi samymi jak oni jest bardziej efektywna i mniej czasochłonna. Różnorodność opinii czy potrzeb nie jest zauważana, a zatem sygnały świadczące o chęci przyjmowania perspektywy innych osób, które różnią się od nas są prawie nieobecne.  Organizacja, która utrzymuje takie nastawienie może być bardzo jednorodna, z jedną grupą stanowiącą zdecydowaną większość, a osoby, które są mniejszości są stosunkowo niezauważane i nie czują, że mają na cokolwiek wpływ. Zaprzeczenie jest zwykle widoczne wśród osób z kultury dominującej, które mają niewielkie doświadczenie z ludźmi, którzy myślą inaczej niż oni sami. W rezultacie często mają ograniczony, stereotypowy zestaw postrzegania „innych”.

Przykład: Nowo zatrudnione osoby w organizacji są szkolone, aby „wpasować się” w kulturę firmy, oferowana jest im pomoc jedynie w „nauczeniu się organizacji” oraz jej wartości i praktyk. Ich odmienne podejście, sposób działania, innowacyjność, świeże spojrzenie nie są doceniane, nie są widoczne i w rezultacie nie są wykorzystywane.

 1. Polaryzacja – zbudowana jest na poczuciu zagrożenia innością. Różnorodność jest postrzegana jako przeszkoda do pokonania, a poczucie wyższości może prowadzić do nadmiernej pewności siebie i przekonania, że „nasz” sposób działania jest najlepszy. Jednostki czują się wtedy zagrożone przez osoby, które są z inne grupy i traktują je jak konkurencję. Na poziomie organizacyjnym nie są oferowane szczegółowe programy szkoleniowe dotyczące równości i różnorodności. Organizacja nie wdraża strategii ani procedur wspierających zapobieganie uprzedzeniom. Skutkuje to niską retencją różnorodności, ponieważ grupy mniejszościowe nie czują się bezpieczne, doceniane i włączone lub są zmuszone do ukrywania swoich różnic poprzez upodabnianie się do większości.

Przykład:  Nowo zatrudnione osoby, które stanowią mniejszość w organizacji (np. jedna kobieta w środowisku pracy, w którym dominują mężczyźni, jedna osoba pochodząca z Ukrainy, gdy większość osób zatrudnionych w organizacji to osoby z Polski) są traktowani zgodnie z istniejącymi stereotypami.  Doświadczają drobnych przykrości, a nawet dyskryminacji ze strony niektórych osób, które stanowią większość, nie czują się częścią zespołu, w wyniku czego ukrywają swoje opinie lub pomysły sprzeczne z opiniami i pomysłami większości i często w rezultacie rezygnują z pracy.

 1. Minimalizacja – w tej fazie możemy mieć poczucie dużej otwartości i tolerancji na różnorodność, jednak w rzeczywistości skupiamy się na podobieństwach i pomijamy istniejące różnice między ludźmi. Na poziomie organizacyjnym minimalizacja cechuje się podejmowaniem wysiłków na rzecz integracji i budowania kultury równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Osiąga się to poprzez ustanowienie wspólnych polityk, praktyk oraz uniwersalnych zasad i wartości w organizacji, które jasno określają zaangażowanie i działania firmy w celu wyeliminowania stereotypów kulturowych, etnicznych, płci, wieku, orientacji seksualnej i innych grup oraz zachowań dyskryminacyjnych.

Przykład: Nowo zatrudnieni pracownicy są traktowani tak, jakby pracowali w firmie od zawsze. Uczy się ich strategii „dogaduj się, aby się dogadać”. W tym sensie minimalizacja jest sposobem na odwrócenie uwagi od głębszych różnic indywidualnych w celu osiągnięcia pozornie pozytywnej atmosfery (np. utrzymania serdecznych relacji w miejscu pracy), a nie polepszania miejsca pracy poprzez dostosowanie warunków pracy, sposobów działania do różnorodnych potrzeb i talentów. Unika się konfliktów, a różnorodność i włączanie są obecne głównie na poziomie deklaracji, bez faktycznego sprawdzenia, czy osoby w organizacji rozumieją, czym jest różnorodność i czy podejmowane są świadome działanie służące budowania poczucia zrozumienia i budowania bezpiecznego środowiska pracy.

 1. Akceptacja – ten etap stanowi doskonałą przestrzeń do edukacji i zmian w celu dostosowania się do różnic i skutecznej integracji różnorodności. Stały wysiłek jest wkładany w rozwój autorefleksji i zainteresowania innymi, a osoby w organizacji są w ten sposób bardziej zaangażowane w budowanie działań wspierających równość i włączanie. Osoby zaczynają głębiej badać różnice, uznają, że postawy i zachowania innych ludzi należy rozumieć z perspektywy drugiej osoby, a tym samym przejawiają bardziej inkluzywne zachowania. Różnorodność jest nie tylko uznawana za ważną, ale także opinie różnych grup są wysłuchiwane i wdrażane.

Przykład: Pracownicy są zachęcani do różnych stylów pracy, akceptacji różnorodności i otwartości na konflikty, które mają służyć praktyce korzystania ze źródeł różnorodności.

 1. Adaptacja – ta orientacja opiera się na istnieniu różnych procesów i sposobów organizacji pracy, aby pogodzić cele różnorodności i inkluzywności i budowania świadomości, że życie w wielokulturowym świecie wymaga rzeczywistych kompetencji, a nie tylko deklaracji. Osoby czują, że należą do organizacji niezależnie od ich osobistych historii i są otwarte na szkolenia i rozwój kompetencji równościowych. Są wzorcami do naśladowania i demonstrują wiele inkluzywnych zachowań. W samej organizacji różnorodność jest widoczna na wszystkich poziomach zarządzania, a różnorodność nie jest postrzegana jako liczby lub etykiety, ale jako kluczowy zasób do pracy zespołowej i podnoszenia efektywności i budowania innowacji.

Przykład: Nowo zatrudnione osoby są  zapoznawane z praktykami organizacyjnymi, wartościami i kulturą i proszone o przekazanie informacji zwrotnych na temat tego, jak je ulepszyć zgodnie z ich poczuciem przynależności. Ich opinie są wykorzystywane do opracowywania strategii dalszego zarządzania różnorodnością. W momencie, gdy zasady równego traktowania nie są przestrzegane, jest to zauważane i wdrażane są działania interwencyjne.

Jakie narzędzia stosować by dobrze zarządzać różnorodnością?

Co robią przedsiębiorstwa, które doceniają wartość różnorodności w swoich zespołach i wspierają budowanie otwartości na różnorodność? Oto lista pytań, które może zadać sobie każdy osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, by sprawdzić, czy podejmuje działania służące wspieraniu różnorodności – im więcej odpowiedzi TAK się pojawi w Twoich odpowiedziach, tym bardziej Twoja organizacja zaangażowana jest w budowanie potencjału płynącego z różnorodności.

 1. Czy mówisz innym o tym, że zespół zróżnicowany pod względem płci i innych cech demograficzno-społecznych ma większe szanse na osiąganie lepszych wyników niż zespół jednorodny, czyli składający się np. z samych kobiet lub samych mężczyzn?
 2. Czy firma posiada strategię zarządzania różnorodnością, bądź czy budowanie i wspieranie różnorodnego środowiska pracy jest elementem misji organizacji, strategii jej działania?
 3. Czy proces rekrutacji nowych osób do organizacji jest nakierowany na dotarcie do różnorodnych talentów, np. osób o różnej płci, wieku, stopniu sprawności, osób nie posiadających obywatelstwa polskiego i nie znających języka polskiego?
 4. Czy istnieją programy wspierające jakąś grupę osób w organizacji (np. kursy językowe dla osób nie znających języka polskiego; program wspierający osoby powracające do pracy po okresie urlopu rodzicielskiego; osoby, które pełnią obowiązki opiekuńcze)?
 5. Czy istnieją rozwiązania/działania ułatwiające osobom pracującym w organizacji na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym (przyzakładowe przedszkola, elastyczne formy pracy)?
 6. Czy realizowane są inne działania służące wspieraniu korzyści płynących z różnorodności – np. tworzenie zespołów mieszanych pod względem płci/wieku; przydzielanie nowym osobom „buddy’ego”; program mentoringowy, szkolenia rozwijające otwartość od różnorodność wśród osób na różnych szczeblach kariery; szkolenia z wrażliwości kulturowej?
 7. Czy istnieje oficjalna procedura przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki (płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, pochodzenie etniczne/narodowe, stopień sprawności czy inne) oraz ochrony przed mobbingiem lub molestowaniem w miejscu pracy?
 8. Czy w organizacji jest stosowany język równościowy/włączający (np. stosowanie feminatyw lub języka neutralnego ze względu na płeć) i czy osoby w organizacji zostały przeszkolone z jego stosowania?
 9. Czy budynki w miejscu pracy są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (osób pracujących w organizacji, ale także klientów i klientek zewnętrznych)?
 10. Czy podejmowane są działania monitorujące wskaźniki równość płci na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli?
 11. Czy zachowany j ze względu na płeć w obrębie tych stanowisk?
 12. Czy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są takie same  na tych samych stanowiskach?
 13. Czy dokonywana jest ewaluacja skuteczności stosowanych działań wspierających różnorodność, inkluzywność i równość poprzez prowadzenie badań, opracowywanie raportów o działaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością w organizacji?
 14. Czy podczas ocen okresowych dokonywana jest ewaluacja kompetencji budowania i wspierania otwartości na różnorodność, równości i włączającej kultury organizacyjnej?
 15. Czy osoby z organizacji biorą udział w tematycznych konferencjach, spotkaniach, promowanie różnorodności jako wartości również poza organizacją?

Ile odpowiedzi na TAK uzyskał_ś? Za rok może być ich więcej? Za kolejne dwa jeszcze więcej!

Publikacja przygotowana w ramach projektu DEBUTING – „Gender equality, clusters and smart specialisations for a new work culture in Europe” Interreg Europa 2021-2027

Dziękujemy pięknie osobom uczestniczącym w spotkaniach eksperckich realizowanych w ramach projektu Debuting między listopadem 2023 oraz styczniem 2024 – nasze wspólne dyskusje i pomysły były wielką inspiracją do napisania tego artykułu:

Materiał przygotowała:

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, kierowniczka Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii UG, ekspertka ds. różnorodności, trenerka oraz mediatorka. Naukowo zajmuje się procesami przeciwdziałającymi uprzedzeniom i dyskryminacji. Kierowniczka międzynarodowego konsorcjum badawczego Towards Gender Harmony gdzie wspólnie z 150-osobowym zespołem z całego świata bada współczesne rozumienie kobiecości i męskości oraz stereotypy płci w ponad 60 krajach. Jako edukatorka międzykulturowa uczestniczyła w tworzeniu Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek. Współautorka książki: Między Grupami. Przewodnik po relacjami z ludźmi, którzy się od nas różnią. Wyd. Smak Słowa. Ekspertka medialna: Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Newsweek, III Program Polskiego Radia, TVN. W 2017r. jej działalność naukowa została wyróżniona przez jury konkursu „Sukces pisany szminką” w kategorii Nauka i Biznes, podkreślano „szczególną wartość jej badań dla innowacji społecznych wyprzedzających epokę oraz budowania różnorodności w biznesie”. W 2022 roku została nominowana do nagrody Naukowy Sztorm Roku przez Gazetę Wyborczą oraz znalazła się na trzecim miejscu wśród dziesięciu zasłużonych dla Pomorza i nominowana do nagrody Pomorzanin /Pomorzanka 2021 za nieustającą walkę ze stereotypami płci.

Bibliografia:

 1. Adamska, K., Kosakowska-Berezecka, N., Jurek, P., & Konarski, R. (2022). Gender perspectives on self-censorship in organizations: The role of management position, procedural justice and organizational climate. European Journal of Social Psychology, 52, 570– 583. https://doi.org/10.1002/ejsp.2838
 2. Bennett, J. M., & Bennett, M. J. (2004). Developing intercultural sensitivity: An integrative approach to global and domestic diversity. In D. Landis, J. Bennett & M. Bennett (Eds.), Handbook of intercultural training (3rd ed, pp. 147–165). Thousand Oaks: Sage.
 3. Blenko, M.W., Mankins, M.,  Rogers, P. (2010). The Decision-Driven Organization. Harvard Business Review, https://hbr.org/2010/06/the-decision-driven-organization. (dostęp 15.01.2024)
 4. Larson, E. (2017). Cloverpop white paper. Hacking Diversity with Inclusive Decision-Making. https://www.forbes.com/sites/eriklarson/2017/09/21/new-research-diversity-inclusion-better-decision-making-at-work/?sh=6c56ad394cbf (dostęp 14.01.2024)
 5. Drew E. & Canavan S., 2020, The Gender-Sensitive University A Contradiction in Terms? 1st Edition, Routledge
 6. Harvey, J.-F., Cromwell, J. R., Johnson, K. J., & Edmondson, A. C. (2023). The Dynamics of Team Learning: Harmony and Rhythm in Teamwork Arrangements for Innovation. Administrative Science Quarterly, 68(3), 601-647. https://doi.org/10.1177/00018392231166635
 7. Nembhard, I. M., & Edmondson, A. C. (2006). Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams. Journal of Organizational Behavior27(7), 941-966. https://doi.org/10.1002/job.413
 8. Ovseiko, P.V., Pololi L.H., Edmunds L.F., Civian J.F., Daly, M. & Buchan, A.M. (2019). Creating a more supportive and inclusive university culture: a mixed-methods interdisciplinary comparative analysis of medical and social sciences at the University of Oxford. Interdisciplinary Science Reviews, 44, 166-191, https://doi.org/10.1080/03080188.2019.1603880
 9. Raport Calalyst (2020). Why Diversity and Inclusion Matter (Quick Take). https://www.catalyst.org/research/why-diversity-and-inclusion-matter/ (dostęp 15.01.2024)
 10. Raport Catalyst (2011). Why Diversity Matters. https://www.wgea.gov.au/sites/default/files/Catalyst_Why_diversity_matters.pdf (dostęp 30.11.2023)
 11. United Nations Technology and Innovation Labs Report (2019). Inclusion and Diversity: Tech it or leave IThttps://until.un.org/sites/default/files/inline-files/UNTIL_Inclusion_and_Diversity_Tech_Report_2019.pdf (dostęp: 30.11.2023).
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.