TALENTY I RYNEK PRACY
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/NAFSA-Denver-.jpeg Otwarci na świat i różnorodni. Rozmowa z Ewą Kiszką – przewodniczącą International Relations Offices Forum

Otwarci na świat i różnorodni. Rozmowa z Ewą Kiszką – przewodniczącą International Relations Offices Forum

23.01.2023
Emilia Kordek
Emilia
Kordek
23.01.2023

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę doświadczeń, wspólną promocję w Polsce i za granicą czy dzielenie się dobrymi praktykami. Z początkiem 2023 roku przewodnictwo w Forum objęła Ewa Kiszka – kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Pierwsze kroki

Ponad 20 lat temu Gdański Uniwersytet Medyczny powołał do życia Dział Współpracy z Zagranicą. Już po kilku miesiącach funkcjonowania podpisano 11 umów bilateralnych z zagranicznymi uniwersytetami, dotyczącymi wymiany nauczycieli i studentów. Przyznanie Kontraktu Uczelnianego przez Komisję Europejską pozwoliło wyjechać 21 studentom naszej uczelni w celu odbycia części studiów za granicą – wspomina Ewa Kiszka.

Krokiem milowym w umiędzynarodowieniu Uczelni było otrzymanie dofinansowania z programu TEMPUS, na realizację 2-letniego projektu pt. Development of International Relations Offices at three Polish Universities (1999-2000) z dofinansowaniem w wysokości 205 tys. euro. Partnerami w tym projekcie był Uniwersytet w Düsseldorfie (Niemcy), Linköping (Szwecja), Salford (UK), Turku (Finlandia) i Perugii (Włochy). Przez dwa lata, nowo utworzone biuro korzystało z dobrych praktyk partnerów zagranicznych, organizując m.in. warsztaty, wyjazdy szkoleniowe, kursy językowe i komputerowe. Powołano grupę studentów wspierających obsługę studentów zagranicznych „Student Peer Program”, wydano pierwszy Guide for Incoming Students i informator „Internationalisation of an University and the Role of International Relations Offices” – czyli jak stworzyć dobrze funkcjonujący dział współpracy z zagranicą.

fot. archiwum własne – E.Kiszka

Jakie projekty, działania uważa Pani za szczególnie ważne w kontekście rozwoju biura i umiędzynarodowienia uczelni?

Trudno byłoby wymienić wszystkie nazwy programów, projektów i wymiany naukowej i dydaktycznej, realizowanych przez Uczelnię. Jednym z ważniejszych zrealizowanych  projektów był „Creation and Development of Novel Faculty of Biotechnology” w ramach programu TEMPUS, na utworzenie nowego wydziału, który w tej chwili jest jednym z najlepszych wydziałów biotechnologii w Polsce. Kolejnym bardzo ważnym, wspieranym przez nasz Dział projektem, realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, był projekt pt. Centrum Doskonałości w dziedzinie biobezpieczeństwa i biomedycyny molekularnej BioMoBiL – podkreśla Ewa Kiszka.

Jak magnes na zagranicznych studentów

Patrząc wstecz, widać wyraźnie jak rosły nasze kompetencje i aktywność na polu międzynarodowym. Przyczyniło się znacząco do tego, że poczynając od roku akademickiego 2002/2003 Uczelnia uruchomiła na Wydziale Lekarskim kierunek lekarski w języku angielskim dla obcokrajowców, rozpoczynając w pierwszym roku rekrutacji od 16 studentów. Po ponad 20 latach w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym studiuje ponad 1000 obcokrajowców z blisko 70 krajów (16,5% wszystkich studentów) na kierunkach prowadzonych w języku angielskim: lekarskim, pielęgniarstwie, farmacji, szkole doktorskiej, międzyuczelnianych studiach magisterskich S-DISCO (z Uniwersytetami w Ghent, Lille i Groningen) i rocznym kursie przygotowawczym PREMED.

Wizyta Gości z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach wymiany dobrych praktyk Welcome Pointów

fot. archiwum własne – E.Kiszka

Co daje umiędzynarodowienie: kadrze naukowej, studentom, regionowi czy samej uczelni?

To siła napędowa rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Działania w tym zakresie są priorytetem również naszej Uczelni, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w zwiększającej się liczbie studentów, dydaktyków i naukowców z zagranicy, programów studiów prowadzonych w językach obcych, projektów naukowych realizowanych we współpracy z naukowcami z zagranicy.

Aktualnie w województwie pomorskim studiuje 3 748 studentów zagranicznych. Na 2 871 studentów z innych krajów kształcących się w Gdańsku aż 1 050 (36,6%) wybrało GUMed, który tym samym pozostaje na 1 miejscu w gronie najpopularniejszych gdańskich uczelni wśród obcokrajowców. Ogólna liczba studentów kształcących się w GUMed na pełnym toku studiów to 6344 (w tym 1 050 to studenci zagraniczni).

Niezwykle istotny jest rozwój kierunków studiów otwartych dla kandydatów z całego świata, jak też podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych społeczności akademickiej oraz reorganizacja i dostosowywanie uczelnianej administracji do wspierania naukowców. Są to działania na poziomie strategicznym i operacyjnym, bezpośrednie i pośrednie, partnerskie i wspierające, dostosowywane do zmieniających się potrzeb.

Jesteśmy dumni z naszej różnorodności! – zaznacza pani Przewodnicząca.

Jakie działania udało się zrealizować w ramach IROS Forum ?

Celem działania naszej Sieci jest wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami i wspólna promocja podczas międzynarodowych wydarzeń i te cele są aktualne do dzisiaj a przed nami wciąż wiele nowych wyzwań. 15 lat działania Sieci było czasem wielu wyzwań, inicjatyw i wydarzeń mających wpływ na  procesy umiędzynarodowienia naszych uczelni.

Wspólnie stawialiśmy pierwsze kroki na międzynarodowych konferencjach edukacyjnych, razem zaczynaliśmy przygodę m.in.: z  7 Programem Ramowym, Programem Life Long Learning czy też z Funduszami Norweskimi. Konsultowaliśmy zapisy dotyczące umiędzynarodowienia w USTAWIE 2.0  i wspólnie szukaliśmy rozwiązań do wprowadzania tych zapisów na naszych uczelniach.

A teraz razem szkolimy się z nowych wyzwań programu Erasmus+ – takich jak  Erasmus Without Paper, Blended Intensive Programe, krótkie mobilności – podkreśla.

Jakie widzi Pani wyzwania dla IRO’s FORUM w najbliższym czasie?

Czas pandemii, a później wojny wzmocnił nasze działania jeszcze bardziej. Ogrom pracy i zupełnie nowych wyzwań, jakie pojawiły się w obszarze współpracy międzynarodowej, zachęcił nas do zintensyfikowania spotkań i wspierania się jak nigdy wcześniej.

Również wojna w Ukrainie postawiła przed nami nowe zadania. Polskie uczelnie należące do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, otrzymały prawie 16 mln zł na wsparcie współpracy z ukraińskimi uczelniami ze środków programu „Solidarni z Ukrainą” NAWA.

Realizowany do września br. program NAWA „Solidarni z Ukrainą”, dawał ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach. Zawieszenie nauczania oraz inne problemy, przed którymi stanęły uniwersytety w Ukrainie, spowodowały ograniczone możliwości prowadzenia działań związanych z misją uczelni wyższych.

Wsparcie otrzymało 18 polskich uczelni, a 15 z ich należy do Sieci IROs Forum – podkreśla Ewa Kiszka.

Umiędzynarodowienie stało się normą

Czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać do zasadności prowadzonych przez was działań?

Uczelnia o wysokim poziomie umiędzynarodowienia, otwarta na świat, to taka, która jest wspierająca, włączająca, oparta na wartościach i stwarzająca członkom swojej społeczności możliwość zdobywania międzynarodowego doświadczenia, nie tylko poprzez mobilność indywidualną, ale również poprzez możliwość nauki i pracy w międzynarodowym środowisku, bez konieczności przemieszczania. Dla takiej uczelni rozwój osobisty pracowników i studentów, podnoszenie kompetencji, dbałość o jakość badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz kreowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi w wymiarze międzynarodowym jest jednym z głównych celów rozwoju. Umiędzynarodowienie stało się normą.

Dziękuję za interesującą rozmowę.

Źródła:

Biuro ds. Umiędzynarodowienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.