BIZNES I INNOWACJE
https://gospodarka.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/euro.png Dofinansowanie projektów wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego. Seminarium 24.01.2024

Dofinansowanie projektów wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego. Seminarium 24.01.2024

fot. Canva
11.01.2024

Planujesz inwestycje wspierające rozwój gospodarki obiegu zamkniętego? Chcesz zbudować lub rozbudować centrum napraw, wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czy instalacji recyklingu odpadów? Weź udział w spotkaniu informacyjnym i dowiedz się, z jakiego wsparcia możesz skorzystać.

Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego?

To model produkcji i konsumpcji polegający na dzieleniu się, ponownym używaniu, naprawianiu, czy recyklingowi istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Wydłużając tym samym cykl życia produktów i ograniczając odpady do minimum. Gospodarka obiegu zamkniętego jest przeciwstawna gospodarce konsumpcyjnej bazującej na podejściu wyprodukuj – użyj – wyrzuć, opierającej się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii.

Dofinansowanie projektów GOZ

Co?

Spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego w ramach Działania 2.13 Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

Kiedy?

w środę 24 stycznia 2024 roku

Dla kogo?

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa publiczno-prywatne,
 • przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Otwarcie naboru wniosków: od 6 marca 2024 r. (godz. 9.00) do 27 marca 2024 r. (godz. 23.59).

Jakie projekty będą objęte naborem?

Nabór skierowany jest do wnioskodawców realizujących następujące typy projektów:

 • Budowa, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych,
 • budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • budowa, rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji,
 • budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji,
 • rozwój infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Elementem projektu infrastrukturalnego mogą być również działania:

 • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury,
 • działania edukacyjne dot. podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – do 10% jego kosztów kwalifikowalnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 82 736 366,44 złotych

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

W programie spotkania między innymi:

 • Jakie będą wymagane załączniki?
 • Jak korzystać z aplikacji WOD 2021?
 • Jakie będą kryteria wyboru projektów?

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej i nie będzie transmitowane online.

Organizatorem spotkania jest Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku.

Więcej informacji na stronie RPO Pomorskie

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie wymienia się m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej i biznesie, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, a także dalszy rozwój połączeń drogowych i kolejowych. Duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych. W sferze społecznej zakres planowanych działań skupi się na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości edukacji, poprawie warunków rozwoju zawodowego pracujących i poszukujących pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Budżet środków unijnych w programie wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 420 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Źródło: RPO Pomorskie

Parlament Europejski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.